درگذشت یوگنی یفتوشنکو، بزرگترین شاعر 'اتحاد شوروی'