با موافقت آمریکا، نصف درآمد میدان گازی 'رام' بریتانیا به ایران می‌رسد