از ایران به ترامپ پیغام داده‌اند که خامنه‌ای به زودی می‌میرد