هاشم خواستار: در "انتخابات" ننگین رژیم شرکت نخواهم کرد

ویدئو
هاشم خواستار، کنشگر برجسته ی سیاسی و صنفی در مشهد، می گوید: رژیم جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته، چیزی جز فقر، فلاکت، فساد و دزدی برای مردم ایران نیاورده است.
هاشم خواستار می افزاید: تنها راهکار مشکلات جامعه ی ایران دموکراسی و انتخابات آزاد است، در حالیکه "انتخابات" حکومت تنها میان کسانی است که خود علی خامنه ای تعیین کرده است؛ از این رو وی در نمایش "انتخابات" اردیبهشت 1396 رژیم شرکت نخواهد کرد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: