برای رهایی خود رأی بدهید

شما حق دارید برگزینید ، منبرهای کافور آلودتان را
معبدها و چاه های بیکرانتان را
و بر این آبگیر کرم زده ، غوکان خوش الحان تان را

 

 

 

بروید!
بروید برگزینید، ای بردگان بیشمار این سرزمین
شمایان را حقی هست،
حقی هست که اربابان خود را برگزینید.

در سرتاسر این چمن، گوسفندان را حقی هست
که قصابان خود را برگزینند، تا برچنگک ها، بیاویزندشان.
از حق خود بهره گیرید
تا حکم اربابانتان روان شود.

اینجا سرزمین خداوندگار شماست 
مباد که فراموشتان شود
نمایندگان پروردگار ، صاحبان شمایان اند
و برای تعظیم تان معبدها بنا نهاده اند.
مبادا که  دست رد برسینه شان نهید،  آلوده شوند 
همان به که بانگ برآرید و برگزینیدشان .

این جا برده داران اند، نمایندگان خداوندگار اند، صاحبان شمایان
ای داغ خوردگان! بر معبد ها و منبرهاتان
بر چاه ها و گور ها تان تعظیم کنید
که نجات بخشان شمایان اند، از چنگ این آزادگی.
سلاخ خانه ها چشم در راه اند.

ای بردگان بیشمار این سرزمین!  به سوی آرامگاه ره و رهبر و جمشید  روان شوید
به سوی گورستانی روان شوید که ملت و ملتها در آن آرمیده اند
و گره گشای شمایان اند
با آیه های قتل که میخوانند
با دهانهایی که فقل میخورند
با کتابهایی که خمیر میشوند
و با قالی هایی که دود میگردند.
با زلفان عطر خورده ی شوخ چشمان که در گور گونیها روان اند
و گره گشای شمایان اند 
بدان هنگام که تن ها بر پیشخوان قصابی کیلویی به فروش میرسد
بدان هنگام که خواهرم پاره تن اش را نزاده می فروشد
بدان هنگام که مادرم، با تصویر برادرم ،  آواره ی گورستان هاست.

شما حق دارید برگزینید ، منبرهای کافور آلودتان را
معبدها و چاه های بیکران تان را
و بر این آبگیر کرم زده ، غوکان خوش الحان تان را
که خویشتن را خوش دارید با این داغ و زنجیر بردگی
که تنها زیبایی ست شمایان را.

به پیش! به پیش بردگان سر زمین بی آب و خاک و هوای من
اربابانتان را برگزینید
که جز این شمایان را رهایی نیست
گورستان نیرنگستان را آذین کنید
شما را باده ی خون
باده ی پیروزی، مبارک و گوارا باد.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حادثه ای که اتفاق میافتد رهایی از آزادگی ست.
نوشته نیز این را بیان کرده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر من بهتر بود عنوان مناسب تری برای این مطلب انتخاب میشد.چون خیلی ها فقط تیتر خوان هستند و تیتر مقاله مفهوم مثبتی را در مورد سیرک بازی القا میکند.