گفت وگو شهروند با مجید عبدالرحیم پور

مجید عبدالرحیم پور به مناسبت چهل و ششمین سالگرد حماسه سیاهکل به دعوت سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت در تورنتو به کانادا آمدند و در این مراسم که ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ برگزار شد، سخنرانی کردند.
پس از این برنامه، مجید عبدالرحیم پور در دفتر شهروند به پرسش های فرح طاهری در مورد وضعیت فعلی سازمان و دیدگاهش در مورد مسائل روز و اپوزیسیون پاسخ داد.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: