حرف های یک کارگر معدن در باره کشته شدن همکارانش

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: