شجاع، مانند اسماعیل عبدی!

ویدئو
دانش آموز ایرانی، شجاعت را در وجود معلم زندانی، اسماعیل عبدی، و دیگر کوشندگان راه آزادی میهن تعریف می کند.
در پی اعتصاب خوراک اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، از روز 10 اردیبهشت 1396 در زندان اوین تهران، همدردی و پشتیبانی معلمان و دیگر گروه های اجتماعی از این زندانی سیاسی در سراسر ایران بالا می گیرد.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: