کنشگران حقوق زنان مطالبات خود را از نامزدهای ریاست‌جمهوری منتشر کردند