أمير سپهر :ايرانيان ،مردماني اكثرا روانپريش

مردماني پريشان و اپوزيسوني پريشان تر
أمير سپهر مباحث جالبي را طرح مي كند . شما را به شنيد ن نظرات ايشان دعوت مي كنم:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: