فریاد خشم کارگران آزادشهر از رژیم جمهوری اسلامی

ویدئو
کارگران حادثه دیده ی معدن "زمستان یورت" آزادشهر، دیروز، 17 اردیبهشت 1396، با توفانی از خشم و اعتراض به "پیشواز" حسن روحانی رفتند.
رئیس جمهور فاسد رژیم جمهوری اسلامی برای فرونشاندن خشم همگانی ناشی از فاجعه ی انفجار روز 13 اردیبهشت، به بازدید این معدن زغال سنگ آمده بود.
کارگران خشمگین، در دادخواهی های اعتراض آمیز و شعارهای کوبنده ی خود، با صراحت از فساد و ستم حکومت جمهوری اسلامی سخن گفته، بیزاری خود را از این رژیم ننگین ابراز کردند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: