بررسی رویدادهای هفته، 18 اردیبهشت 1396 ـ محمدرضا روحانی