رأی نمیدم!

ویدئو
نمایش موسوم به "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی در 29 اردیبهشت 1396، تنها یک لشکرکشی تبلیغاتی دروغین از سوی رژیم برای ماندن بر سر قدرت است.
در این نمایش مسخره، قرار است یکی از 6 تبهکار سرسپرده ی رژیم، که از سوی رهبر حکومت دستچین شده اند به عنوان رئیس جمهور و نیز گروهی دیگر از وابستگان دستچین شده از سوی نهادهای اطلاعاتی رژیم به عنوان اعضای "شوراهای اسلامی" از صندوق های شیادان حاکم بیرون آورده شوند.
تحریم کامل این نمایش سراپا فریب، ضربه براقتدار پوشالی رژیم و خدمت به میهن و جامعه ی ایران است.

 

بخش: 
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری