نظر ایرانیان درباره "انتخابات" 29 اردیبهشت چیست؟

ویدئو
مردم ایران تمامی نامزد های دستچین شده ی نمایش "انتخابات" 29 اردیبهشت 1396 رژیم جمهوری اسلامی را دزد و فاسد می دانند و هیچکدام از این تبهکاران را شایسته ی زمامداری نمی شمرند.
حتی گزارش های رسانه های خبری وابسته به رژیم از سطح شهرهای ایران نیز گواهی می دهند که ایرانیان از اصل وجود این رژیم پلید بیزارند و خواهان براندازی بنیادین آن می باشند.
تنها امید رژیم این است، که بخش هایی از مردم را با نیرنگ "بد و بدتر" به پای صندوق های فریب خود بکشاند، تا شاید از این راه باز مدتی بر عمر ننگین خود بیفزاید.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: