اپوزیسیون و نمایش "انتخابات" رژیم

ویدئو
کنشگران سیاسی، حسن کیانزاد و بهرام بهرامیان، در گفتگو با ایرج شاه ولایتی، از نمایش "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی و رویکرد اپوزیسیون سیاسی ایران به این نمایش حکومتی سخن می گویند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: