شال سبز رئیسی و دولا و راست شدن منصور ارضی

آدم از بی بصری بندگی آدم کرد
گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد
یعنی از خوی غلامی ز سگان خوار تر است
من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

 

 
 
 
 
 

...

سایت همنشین بهار
 
انتشار از: