شعارهای رژیم شکن و درگیری در همایش های "انتخاباتی"رژیم!

ویدئو
بسیاری از کسانی که در روزهای گذشته در همایش های نمایش "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی شرکت کردند، با فریاد کردن شعارهای تند ضد رژیم و درگیری با مزدوران امنیتی نشان دادند که نه برای پشتیبانی از یکی از نامزدهای سفارشی حکومت، بلکه برای ابراز مخالفت با کلیت رژیم ننگین حاکم بر ایران در این همایش ها حضور یافته اند.
مردم حاضر در همایش های "انتخاباتی"، از جمله شعار می دادند: "مرگ بر نیروی انتظامی"، "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران"، "زندانی سیاسی، آزاد باید گردد"، "بسیجی، حیا کن! این ملت رو رها کن!".

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
همین ویدیو وزن سیاسی روحانی را در تبریز افشا کرد=عددصفر
عدم انتشار شده: 
false