شرکت در انتخابات رای به طناب است!

رقابت دو جنایتکار برای پادوئی ولی فقیه
روزی برتولت برشت جمله ای نوشت که گویای مردمفریبی مدافعان سلطه اسلام و اسلامگرایان بر ایران و ایرانیان است. او گفت: آن که حقیقت را نمی داند نادان است ولی آن که حقیقت را می داند و آن را پنهان می کند جنایتکار(تبهکار) است. کسانی که خوب می دانند تفاوتی کیفی میان جناح های حکومت اسلامی وجود ندارد و مردم را به انتخاب میان طالبان و داعش دعوت می کنند، تبهکاران همصدا، همراه و همپیمان با سید علی خامنه ای هستند و لاغیر!
بخش: 
انتشار از: