محمدرضا صفایی: از دیوار سفارت عربستان تا قائم مقامی ستاد رئیسی