سادیسم ضد عربی رسانه های تهران و اهانت های مکرر به دیگر ملیت ها در ایران

(بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران)
سادیسم رسانه های تهران، مرزهای سیاسی و ایدیولوژیک را در نوردیده است. دست کم طی سه هفته گذشته، افزون بر روزنامه اصلاح طلب "شرق"، روزنامه های مخافظه کار "کیهان" و "شما" نیز نقاب از چهره امت اسلامی خود برانداختند و سیمای ضد عربی و نژاد پرستانه خود را عیان کردند. دیگر نه اصلاح طلب و نه محافظه کار، نه مذهبی و نه غیر مذهبی، می خواهد یا می تواند کنه اندیشه دشمنانه خودرا نسبت به مردم عرب پنهان سازد

(بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران)

سادیسم رسانه های تهران، مرزهای سیاسی و ایدیولوژیک را در نوردیده است. دست کم طی سه هفته گذشته، افزون بر روزنامه اصلاح طلب "شرق"، روزنامه های مخافظه کار "کیهان" و "شما" نیز نقاب از چهره امت اسلامی خود برانداختند و سیمای ضد عربی و نژاد پرستانه خود را عیان کردند. دیگر نه اصلاح طلب و نه محافظه کار، نه مذهبی و نه غیر مذهبی، می خواهد یا می تواند کنه اندیشه دشمنانه خودرا نسبت به مردم عرب پنهان سازد و اگر ماهی یا حتی هفته ای، سوژه ای راسیستی نداشته باشد احساس خلا می کند. از دیگر رسانه ها و غیر رسانه ها صحبت نمی کنیم که گستره دیگری را می طلبد.

این توهین آشکار به مردم عرب در صفحه نخست شماره ده ژوئن 2017 (20 خرداد 96) روزنامه "َشما"، سخنگوی حزب موتلفه اسلامی، منتشر شده است. این در حالی است که هنوز توپخانه برخی از رسانه های فارسی در داخل و خارج، ملت کرد را زیر آتش خود دارند و البته چند ماهی از توهین روزنامه طرح نو به ملت ترک آزربایجان نمی گذرد. گویی توهین و تحقیر واسائه ادب نسبت به غیر فارس ها، به بخش جدایی ناپذیر از خلق وخوی و گفتمان این رسانه ها بدل شده است.

روزنامه ارگان بزرگ تاجران و بازاریان ذوب شده در ولایت فقیه، تصویر یک عرب را در صفحه اول خود منتشر کرده با عقال و کوفیه و ملخی که جای ابروان و بینی این عرب را گرفته است. ما بارها گفته ایم، اگر کسی در ایران مشکلی با فرمانروایان کشورهای عربی دارد می تواند هر گونه بخواهد واکنش نشان دهد، اما حق ندارد به نمادهای ملی مردم عرب اهانت کند. والبته می دانیم که این از خود راضیان راسیست به بهانه خصومت با این حاکمان، زهر نفرت خودرا به جان همه مردمان عرب می ریزند که ملیون ها نفرشان - به اصطلاح - از هموطنان شان هستند.  

"طرح نو"، "شرق"، "کیهان"، "شما" و دیگر مطبوعات و رسانه های فارسی داخل و خارج با این گونه برخوردهای یک جانبه و توهین آمیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، بذر نفرت ملی و قومی را می پاشند و بستر مناسبی را برای توفان آینده، آماده می کنند. همان گونه که سی و هشت سال اسائه ادب و تبعیض به اهل سنت، سرانجام خودرا در روز چهارشنبه 7 ژوئن، در واکنشی هراس افکن و در عملیاتی کور و خشونت آمیز نشان داد، انباشت اهانت و تبعیض علیه عرب، کرد، ترک و بلوچ نیز می تواند توفان مهیبی را در این سرزمین پدید آورد. از این رو بر خردورزان قوم غالب است که برای جلوگیری از این سادیسم در حال گسترش، فکری بیاندیشند.

بیانیه شماره 36/13/07/17       

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ جناب بنی طرف ۰ساختارفکری جامعه روشنفکری درصدساله ایران این فرهنگ تربیتی وذهنی رابارآورده است۰تاوان جنگ سران ملل منطقه راازعلی ومعاویه ازرضاشاه وال نهیان ازصدام وخمینی راجامعه عقب مانده روشنفکری ایران برایمان به ارث گذاشته است۰وقتی کوروش راصاحب امتیازمنشورحقوق بشردروغین وچنگیزراجنایتکار وقتی فردوسی راپیغمبروشاهنامه ضدبشری راقران و دده قورودرامخفی نگه میدارند تاکسی اسمش راهم نشنود۰وقتی هیتلرراجنایتکارواستالین بدترازاوراناجی میکنند۰دراصل جنگ ملل راه می اندازند۰وقتی روزنامه شرق وآفتاب یزد علنا به ملل وبه حقوق آنهاوقعی نمگذارد وجامعه روشنفکری دردلشان جشن فرهنگی میگیرند۰وقتی این سادیسم صدسال جای فرهنگ ومغزجوان راپرکند۰چه توقعی ازروزی نامه ایران وشما وطرح نوباید داشت۰این ساختارسیاسی وفرهنگی است که این انسانهاراتربیت یاپرورش درآموزش وپرورش میکند۰وقتی حتی تعدادی بنام تنقداصولی به خودزنی