اعتراض گسترده دختران دانشجو در اهواز

ویدئو
در پی قفل کردن در خوابگاه دختران "حضرت معصومه" دانشگاه "چمران" اهواز به دست حراست خوابگاه در روز 24 خرداد 1396، دانشجویان به همایش اعتراضی دست زده، بر ضد حراست و مدیریت دانشگاه شعار می دهند.
دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اهواز از روزها پیش به نبود سامانه ی سرمایشی در این خوابگاه، در شرایط گرمای 50 درجه ی شهر اهواز، اعتراض داشتند. اما مأموران حراست خوابگاه در پاسخ به اعتراض دانشجویان، در خوابگاه را به روی آنان بسته، آنان را درون خوابگاه زندانی نمودند.
همایش اعتراضی دانشجویان همچنان ادامه دارد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: