آیا کشته شدن احتمالی البغدادی به معنی پایان داعش است؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: