برخورد وحشیانه پلیس رژیم با مالباختگان در تهران

ویدئو
مأموران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، شامل پلیس ضدشورش رژیم، در روز 27 خرداد 1396، در چند نقطه ی شهر تهران با سپرده گذاران مؤسسه ی اعتباری "ثامن" درگیر شده، آنان را وحشیانه کتک زدند.
مؤسسه ی "ثامن" یکی از بنگاه های مالی متعلق به شماری از وابستگان رژیم است، که پول مردم را با وعده ی پرداخت سود گرفته و بالا کشیده است.
در جریان درگیری های روبروی ساختمان "ثامن" در تهران، برخی از افراد پلیس در مخالفت با خشونت با مردم، با مزدوران پلیس ضدشورش درگیر شده، با آنان به زدوخورد پرداختند.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
شما دیگر رای داده اید و دیگری هیچ حقی ندارید!
عدم انتشار شده: 
false