مهاجرت، رابطه فرزندان با والدین ،بحرانها

مهاجرت و بحرانهای ناشی از آن ، رابطه والدین با فرزندان و روابط جنسی قبل از ازدواج موضوع سخنرانی وحید رواندوست ، روانشناس ساکن سوئد در سال ۱۹۹۵ میباشد

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: