جاسوس نفوذی اپوزیسیون خارج کشور وزارت اطلاعات در کیش تجارت الماس می‌کند