گفتگوی جنجالی دهباشی با علی فلاحیان

تعداد مشاهدات: 
1232

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
ای خاک بر سر اپورسیون و نیروهای مردمی، که اینگونه آخوندهای بیسواد و مشنگ نوانستند انقلاب را از دست زحمتکشان بگیرند. البتهبدلیل سیاستهای سرکوب زمان شاه ، مردم مذهبی و خرافاتی و غیره سیاسی و دنباله رو و سیاهی لشکر بودند برای این آیات عظام که از خمس و زکات و صدقه مفتخوری میکردند.
لهجه ایشان بیشتر اصفهانی-نجف آبادیست تا خوزستانی-آبادنی . شاید فقط مدت کوتاهی در آبادان ، شهر کارگری با فرهنگ انگلیسی و بندری و غربی بوده.
وی اعتراف میکند که افرادی مثل" خمینی و موسوی تبریزی" ها اصرر داشتند که مجاهدین و اپوزسیون مقاوم را ، حتی بدوم محاکمه و فوری اعدام کنند چون محارب هستند.
بقول غربیها وی با چه "آرامش رواقی و لبخندو خوشحالی" از جنایتها و گذشته خود حرف میزند.
فقط حمایت تودههای مذهبی و غیرسیاسی به این گروه قرون وسطایی امکان داد که بر انقلاب مردم پیروز شوند چون ما می بینیم اینها خودشان چقدر
عدم انتشار شده: 
false