زندگی نامه مریم میرزاخانی

تعداد مشاهدات: 
1391

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
ابتذال پان ترکیسم.
راسیست های تجزیه طلب آذری، هر خبر و اتفاق و پدیده ایرانی را نژادگرایانه و راسیستی میکنند چون دچار ابتذال هویت و فرهنگ هستند.
در فرهنگ چپ جهانی ، صفت " ابتذالDekadenc " یکی از منفی ترین وبدترین لغات و مفاهیم ارتحاعی است که ریشه در فئودالیسم و ناسیونالیسم و جامعه طبقاتی بورژوایی دارد.
پانترک شونیسم ،متحد داعش و آخوندیسم و ارذغانیسم است که در قرن 21 محکوم به نابودی و سرکوب است.
عدم انتشار شده: 
false