حسام الدين فرضى زاده چگونه و چرا از تركيه ديپورت شد؟


حقيقت در شوهاى يكنفره نيست
حقيقت در كلام مبارزان و نويسندگان بى ادعا نهفته است.

 

 توضيح: دانستن اين ماجرا براى اين اهميت دارد كه گوناز ، تلويزيون ارگان گاماج قصد داشت تا ديپورت شدن فرضى زاده را گردن تشكيلات ديرنيش و لوايى و ديگر منتقدانش بيندازد اما خود حسام الدين فرضى زاده در مصاحبه اى با بابك چلبيانى منكر ادعاهاى گوناز شد. ماجراى ديپورت شدن او را از زبان گونتاى گنجالپ بخوانيم. اين ماجرا ترجمه ى كوتاهى از مقاله ى گنجالپ است:

 حسام الدين فرضى زاده ترك ايرانى كتابى به فارسى نوشته بود كه از حاكمان ايران حكم اعدام گرفت. من آن را به تركى ترجمه كردم. بعد از آن ١٥٠٠٠ راى از طرف تركيه اى ها جمع شد و به سازمان ملل رفت تا جلوى اعدامش گرفته شود. به سفير ايران در آنكارا هم نامه نوشته شد تا جلوى اعدام او گرفته شود. همين كار هم شد. دكتر قانونى راى بر ديوانه بودن او داده بود و بر اين اساس او اعدام نشد. فرضى زاده همه ى اوراق پرونده اش را به دفتر سازمان ملل در تركيه مى دهد. سازمان ملل هم پرونده ى او را به پليس تركيه مى دهد و پليس سند ديوانگى او را مى بيند. بر اساس قوانين تركيه يك ديوانه به جامعه و ديگر هموطنان ضرر مى زند و براى همين پليس از قبول كردن او سرباز مى زند و به يك ماه وقت مى دهد تا تركيه را ترك كند. فرضى زاده سراغ مرا گرفت من تا حدودى به او كمك كردم كه در تركيه بماند اما پس از تمام شدن وقت قانونى پليس او را به مرز برد و راهى ايران كرد.
اين بود ماجراى ديپورت فرضى زاده.

 

 

انتشار از: