مالباختگان شخص علی خامنه ای را مخاطب قرار می دهند

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1740
هزاران مالباخته ی بنگاه مالی "پدیده شاندیز"، در روز های 13 و 14 مرداد 1396، در مشهد، با مخاطب ساختن شخص علی خامنه ای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی، به خیابان ها آمدند و خطاب به خامنه ای فریاد زدند: "ایران شده دزدخانه...دزدی چرا آزاده؟".
در روزهای اخیر، مالباختگان مؤسسات کلاهبردار "اعتباری و مالی"، پیکان دادخواهی خود را به سوی رهبر رژیم چرخانده، با شعارهای کنایه آمیزی چون "ای رهبر فرزانه، ایران شده دزدخانه"، علی خامنه ای را به عنوان مسؤول نخست فساد و تاراج در ایران اعلام می کنند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: