افتضاح تازه اوباش موسوم به نماینده مجلس و دیدگاه ایرانیان

ویدئو
اراذل و اوباشی، که پس از سالها خیانت به مردم ایران در نهادهای اطلاعاتی و پلیسی رژیم و شرکت در دزدی از دارایی های همگانی کشور، با گذشتن از هفت خوان گزینش وزارت اطلاعات، وزارت کشور و شورای نگهبان رژیم، به عنوان عناصر "متعهد" تأیید صلاحیت شده اند تا مجلس فرمایشی رژیم را پر کنند، در برخورد با یک میهمان سیاسی زن خارجی، گوشه ای از شخصیت نازل خود را به نمایش عمومی گذاشتند.
دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، در روز 14 مرداد 1396، با سیرکی به نام تحلیف، با حضور این دلقک های "متعهد" و "صالح" آغاز شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: