قتل تکان دهنده دستفروش قمی به دست مزدوران رژیم

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
2191
دیروز، 21 مرداد 1396، مرد دستفروشی به نام "مظفر عباسی"، که در شهر قم با وانت میوه می فروخت، در خیابان "شاهد" این شهر مورد هجوم مأموران "سد معبر" شهرداری قم قرار گرفت و به دست آنان کشته شد.
مأموران "سد معبر" شهرداری های رژیم، که از میان اوباش حزب اللهی شهرها دستچین می شوند، تاکنون بارها با هجوم وحشیانه به دستفروشان تنگدست، آنان را به قتل رسانده اند.

 

میوه فروشان وانتی شهر قم در اعتراض به قتل "مظفر عباسی" به دست مزدوران شهرداری در میدان تره بار قم گردآمده اند

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
...متوجه هستیم ؟ ایا ؟ میدانیم ؟که این جنایت ها مثل کشورهای «اشغال شده !» اتفاق میافتد....
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
باید تک تک خوکهای طویله بزرگ اسلام در ایران را با گلوله خلاص تمام کرد .بدون ثانیه ای تردید .بدون بخشش .باید و باید وباید نسل انها به جهنم خودشان واصل شود ........هر بار از دیدن یکی از فیلم های تلاشو تقلای این پدر ساعتی گریسته ام .چه بی دفاع و یک نفره برای زنده ماندن و فرار از این موقعیت فریاد میزند و من نمیدانم چرا چهره خانوادهش در مقابلم مجسم است ٬ بدون اینکه اورا ٬انها را بشناسم ...اه پدر نازنین زحمت کشم ..تو هم جانت فدا در ایران شد... کدام یک از حیوانات دولتی اسلامی یک لحظه ٬ یک ثانیه مکث و فکر روی این قتل فجیع علنی یک پدر کرده اند.......متوجه هستیم ؟ ایا ؟ میدانیم ؟که این جنایت ها مثل کشورهای «اشغال شده !» اتفاق میافتد.....کدام انسان عادی و طبیع نمی تواند [حتی اگر این هموطن اشتباهی مرتکب شده بود ؟] با یک تذکر به او یاد اوری کند ؟ غیر از در یک سرزمین اشغال شده ؟
عدم انتشار شده: 
false