در باره وحدت و مسائل جنگ و صلح در منطقه

می خواهيم گذار خشونت پرهيز به دموکراسی را در جامعه سامان دهيم. اين نگرش با توجه به تحولات اجتماعی ايران و نگاه به تجربه گذشته مان شکل گرفته است و تاريخچه تحولات سی و چند سال گذشته هم مويد صحت آن بوده است. اين راهبرد کنونی ماست. ما بايد برنامه عملی داشته باشيم که می خواهد نيروهای عمده تحول جامعه ايران را در مد نظر داشته باشد. بنابران در پاسخ به پرسش بالا، می گویم درست است برنامه عمل با راهبرد پیوند مستقیم دارد.

پرسش ها و پاسخ هایی

در باره وحدت و مسائل جنگ و صلح در منطقه

 

مجید سیادت

 

هدفتان از وحدت چیست؟

فکر می کنم که نيروهای چپ بسيار پراکنده هستند و تا زمانی که اين پراکندگی وجود داشته باشد نمی توانيم بر روند وقايع سرنوشت ساز کنونی تاثير مناسبی داشته باشيم. درک من از" وحدت" بر آمدن همبسته نير وهای چپ مایل به وحدت  حول يک برنامه عملی است، برنامه ای که بطور مشخص بتواند بين ما و کنشگران آزادی خواه ايران رابطه ای تنگاتنگتر به وجود بياورد. اينچنين برنامه ای بازتاب عميق ترين فکرهای ما در مورد پرنسيپهائی است که تک به تک ما بدانها باور داريم و بنابراين تکوين چنین برنامه ای را مهمتر و موثرتر از جمع آوری اشتراکات نظری می دانم. در دنيای امروز، در اقيانوسی از نظرات و درک های متفاوت و گهگاه متناقض شناوريم و کوشش برای رسيدن به يک سلسله پرتسيپهای انتزاعی کوششی کم ثمر خواهد بود. يقين دارم زمانی که در مورد اشتراکات نظری به توافق رسيديم باز هم اختلافات بسيار جدی در ميان ما وجود خواهد داشت. برنامه عمل مشترک می تواند در طی زمان، تفکر ما را به يکديگر نزديکتر کند و خود برنامه هم، در طی همين زمان با بهره گیری از تجارب عملی، غنی تر شده و تدقيق شود.

از اين ديدگاه است که معيار برتر من برای "وحدت" موفق، صلابت و صحت برنامه عمل خواهد بود.

 

برنامه عمل چیست؟ عمل یا کنش بر روش و روش بر بینش و راهبرد تکیه دارد. برنامه عمل مورد نظرتان برای وحدت چه رابطه ای با روش و بینش دارد؟

می خواهيم گذار خشونت پرهيز به دموکراسی را در جامعه سامان دهيم. اين نگرش با توجه به تحولات اجتماعی ايران و نگاه به تجربه گذشته مان شکل گرفته است و تاريخچه تحولات سی و چند سال گذشته هم مويد صحت آن بوده است.  اين راهبرد کنونی ماست.  ما بايد برنامه عملی داشته باشيم که می خواهد نيروهای عمده تحول جامعه ايران را در مد نظر داشته باشد. بنابران در پاسخ به پرسش بالا، می گویم درست است برنامه عمل با راهبرد پیوند مستقیم دارد.

 

از نظر شما، مسائل منطقه ای و بين المللی اصلی کنونی چیست؟ 

مهمترين تحولی که بر روند وقايع در منطقه و کشور ما تاثير می گذارد روند کاهش نفوذ و قدرت بين المللی امريکاست. به عبارت ديگر، در دوران افول قدرت امريکا و  سربرآوردن قدرتهای تازه نفس و جديدی به سر می بريم. اين تحول از همه نظر بر زندگی تک تک ما و مردممان اثر می گذارد. از سوی دیگر، گذشته از جنبه های اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار در شرایط جهانی سازی،  این امر را نیز باید در نظر داشت که امريکا به سادگی از امتيازاتی که حق خود می داند عدول نخواهد کرد. سر کارآمدن ترامپ بدين معناست که امريکا با شمشير آخته از تمامی آن امتيازات دفاع می کند.

بر این متن از اوضاع جهانی، در کوتاه مدت، اين عوامل در منطقه ما عمل می کنند:

شورای همکاری خليج فارس فلج شده است و اين ابزار فشار غرب ديگر بی اثر می ماند.

هم اکنون جنگ در يمن بيداد می کند. مردمی فقير و بی گناه به ورطه جنگ گرفتار آمده اند و پس از دو سال جنگ، وبا هم به نوبه خود کشتار می کند. اين جنگ گرفتاريهای جدی برای عربستان و يارانش به بار  آورده و در حال حاضر راه حلی برای يمن به چشم نمی  آيد.

جنگ افغانستان هر از چند گاهی شعله می کشد و هيچ بعيد نيست که  هزاران سرباز امريکائی بيشتر در اين جنگ طولانی درگير شوند.

بحران فلسطين همچنان می تواند مايه جنگ تازه ای شود.

بحران سوريه به سمت نوعی از "صلح" يا لااقل کاهش چشمگير، گرايش می يابد.

تنش ايران و عربستان زمينه خطرناک ديگريست که می تواند به جنگی پردامنه  تبديل شود. ترکيبی از بلندپروازيهای عربستان و تجاوزگری اسرائيل، همراه ماجراجوئيهای ترامپ می تواند مايه اوليه اين جنگ باشد. اين خطر واضح  و روشن است و جنگ طلبان جمهوری اسلامی نمی توانند از زير بار نتايج خطرناک ماجراجوئيهای کنونی خود شانه خالی کنند.

بالاخره تضادهای مابين کردها از يک طرف با اعراب و از طرف دیگر با ترکيه پتانسيل جدی برای شعله ور شدن  و کشیده شدن بسوی جنگ دارند.

 

 با وجود این خطرات در دامن زدن به جنگ ها، چه امکاناتی برای صلح می بینید؟ سیاست های صلح جویانه کدامند و مبارزه برای صلح چگونه تقویت می شود؟

خوشحالم که امکان صلح در سوريه تقويت شده است ولی امکان صلح سراسری در منطقه را ضعيف می دانم. هنوز هم دخالت نيروها ی بين المللی  برای حفظ امتيازاتشان را بايد جدی گرفت. اما ساختارهای حکومتی پوسيده برای دفاع از امتيازاتشان ابا ندارند. اين حکومتها با پشتوانه فعال غربی ها در منطقه وجود دارند ( مثل حکومت سعودی) که از هيچ جنايتی  ابا ندارند.

تجربه جنگهای خانمان برانداز سالهای اخير اهميت سياستهای جنگ پرهيز را در تمام منطقه افزايش داده ولی متاسفانه هيچ نيروی جدی ای که در عرصه سياست منطقه به حساب می آيد موضوع صلح را در راس اهداف خود نگذاشته است.

در اين شرايط وظيفه ما کاهش پتانسيل "جنگ" است با بکار گیری تمامی وسایل ممکن داخلی و بین المللی. نبايد به جنگ  طلبان بهانه بدهيم. سياست ما بايد فاش کردن بی رودربايستی هر گونه اقدامی است که به جنگ منجر می شود. توجه داشته باشيم که در مورد ايران، رهبری جهان اسلام و پيروزی شيعيان بر سنی ها هنوز هم آرزوی نهفته سردمداران جنگ طلب رژيم اسلامی است. به نظر می رسد اين گرايش در  نظام سياسی ايران  دست بالا را دارد. اين نوع آرزوها می توانند به نوبه خود  به تحریک انگيزه های دیگر جنگ طلبانه بيانجامند.

در عين حال توجه داشته باشيم که هر جنگ در منطقه می تواند بر منافع ملی کشور های مختلف هم اثر بگذارد، که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.   درصورت وقوع جنگهائی که بالنهايه برای تغییرات جغرافیای سیاسی منطقه و تحمیل تناسب قوا تازه ای است، حتی نیروهای صلح دوست – در چارچوب و محدوده دفاع از منافع ملی کشور خود – نسبت به جنگ افروزان بی تفاوت نخواهند ماند..

 

در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی اقدامات مطلوب برای پروژه وحدت را چه می دانید؟

سازمانی که از درون وحدت بيرون می آيد منطقا در  شرايط منطقه ای شدن تحولات سياسی به فعاليت می پردازد. علاوه بر تاکيد در دنبال کردن مسائل منطقه ما بايد  به کانالهای اوليه برای تبادل نظر با نيروهای منطقه ای مترقی فکر کنيم و در سمت برپائی اينگونه کانالها پيش برويم

 

يکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۶ اوت ۲۰۱۷

در مطلب بالا به پرسش های نادر عصاره پاسخ داده شده است.

 

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عنوان معلول زندانهای جمهوری اسلامی، من در مجامع عمومی خجالت می کشم که بگویم در راه ایدئولوژی کمونیسم و یا نوعی دین، زندان کشیده و سلامتیم را از دست داده ام ، من آفتابه بدست حاظرم در جلسه وحدت جریانات چپ شرکت کنم ، و از شما ها بخواهم که دست از سر جوانان بیگناه برداید، بگذارید آنها بطور طبیعی عاشق بشوند و معشوقه های خود را ببوسند، نگذارید گلوله های آتشین رژیم را و نه کابل های شکنجه را از زیر پا هایشان بر روی تخت شکنجه آش و لاش بشوند،
پیش بسوی امامزاده کمونیسم را ول کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - کئچل باخار گوزگییه.آدین قویاراوزگییه..
معنی ..کچل به آیینه نگاه میکند.وبرعکش یاشکل خودش
میگوید،تو کچلی نه من.
آقای واقعا.باورکن حتی اگر.سن شما 20 سال هم باشد.
خیلی راحت تورا میتوانم برگردن گرفته به قله هرکوهی بگویی
میبرمت.
این لطف خدا بوده یا لطف طبعیت نمی دانم.
خودنیزکوشیده ام ،توان خودرا حفظ کنم.
هرچند که زمان چلچلی ام است.
دوست عزیز.من رابراحتی نمی توان ازمیدان خارج کرد.
چون درسن جوانی باورکن ،یکی ازافرادی که رژیم پهلوی و سیستم نژادپرست ودوستان نادان اش راخانه خراب کرد،من بودم.
حال نیز.چون رژیم جمهوری اسلامی را نژادپرستی همچون پهلوی میدانم ،تا مرگ این سیستم نژادپرست را اصلاح یا درصورت غیراصلاح نابود نکنم دست بردارنیستم.
امثال شماها خیلی کوچکترازآنید که بتوانید در اراده من خلل ایجاد کنید.
این هم جواب تو و همفکران همپالگی تو..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا این "تورک اوغلی " اگر ساکت باشد و چیزی اینجا ننویسد ، بهتر و سنگین تر است ، چون کمنت های گودکانه اش از نظر محتوا و زبانی ، زیر صفر است.
اینها تا بحال کجا بوده اند که این چنین دچار خیال و اوهام شده اند؟
انصافا بی فرهنگی زمان "شاه و آخوند " چه مخمصه ای برای پیر و پاتال های هزاره سوم میلادی درست کرده !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - درخواست خوبی است.
پس ازسی ونه سال بالاخره یک نفرپیدا شد ،و ضرورت وحدت رابرنیروهای چپ پیشنهادکرد.جناب سعادت.
1-برای شروع کار.مدیران هم فکر لازم است
2- فکر آن کاررا ضروری دانست.
3-برای فکری که میخواهی بنا گذاری یک مهندسی کرد.
4-سرمایه ایی باید تهیه دید.
5- نیروی کارلازم است.
شما.چه طیفی ازچپ هارامنظورنظردارید.
برای چه نوع مهندسی یاسیستم میخواهید،نیروجمع کنید.
ترس شماازچیست؟ازخاک.ازفروپاشی سیستم توتالیتر پان فارس.
ازجنگ داخلی.ازتجزیه ؟لطفن شفاف حرف بزنید.
ازبرای چی میخواهید،این اتحاد ایجادشود؟
دوست گرامی دراین مقاله ایی که نوشته ایی هیچ نوع گرا
به خواننده نداده ایی.همان حرف هایی گفته شده که تعدادی
دراین سی نه سال گفته اند.
راه عملی شما چیست؟روی چه محوری باید من نوعی باشما
یک جمع وحدت داشته باشم؟
چرا شفاف حرف نمی زنی؟
مگر انقلاب 57 شما زاده نشده بودید؟
اگربودی، سهم