دستگیری وبازداشت استاد سپنتامهر کنشگر وفعال فرهنگی و سیاسی

دادگستری مرودشت بخواست وزارت اطلاعات پرونده ایشان را جهت تحقیقات بیشتر وگویا بقصد سنگینتر نمودن آن ، بمشهد ارجاع ونیابت داده است .
درآغاز دادگاه انقلاب مشهد ازخود سلب صلاحیت رسیدگی باین پرونده رانموده ولی دوباره بدون محمل قانونی پرونده را باز و استاد و شاگردانشان را فراخوان نموده است .

دستگیری وبازداشت استاد سپنتامهر کنشگر وفعال فرهنگی و سیاسی،استاد تاریخ ،ادبیات ، شاهنامه وحافظ شناس شهر ما بار دیگر ،انجمنهای ادبی مارا در هاله ای از اندوه ونگرانی فروبرد !
خوشبختانه سخنرانیهای ایشان در ۷ آبان سال گذشته موجودست ،ایشان تنها در باره تاریخ کورش وفرهنگ ایران باستان سخن گفته اند و سپس با شاگردانشان آقایان محسن میرآفتاب شهره ،امیرحسین سپنتامهر و مجیدرحیمزاده نسخی ،دستگیر وپس از نزدیک بیکماه تحت بازجویی اطلاعات شیراز (پلاک۱۰۰) و چندهفته سپری کردن در زندان دولت آباد مرودشت ،با اتهام تبلیغ علیه نظام ،سرانجام با قرار وثیقه تازمان برپایی دادگاه آزادشدند .دادگستری مرودشت بخواست وزارت اطلاعات پرونده ایشان را جهت تحقیقات بیشتر وگویا بقصد سنگینتر نمودن آن ، بمشهد ارجاع ونیابت داده است .
درآغاز دادگاه انقلاب مشهد ازخود سلب صلاحیت رسیدگی باین پرونده رانموده ولی دوباره بدون محمل قانونی پرونده را باز و استاد و شاگردانشان را فراخوان نموده است .
شوربختانه در۲۱ امرداد جاری ، بدون تفهیم اتهام مجدد وبی هیچ دلیلی آنان را دادگاه انقلاب شعبه ۹۰۲ مشهد(مجتبی بازرگانی منش ) احضار و در بازداشت اطلاعات مشهد قرار داده که هیچ محمل قانونی نداردواینک از سرنوشت ایشان بیخبر ونگرانیم !
این دانشمند بزرگ ، متعهد وایراندوست گناهی جز سخنرانیهای ارزشمند و واکاوی تاریخ وادبیات ایران ، روشنگری جوانان وآسیب شناسی شرایط موجود کشور درانجمنهای ادبی که حق هرایرانیست ، ندارند .

آخر باید به که این درد دل را بازگفت که کسی بخاطر آگاهی بتاریخ وادبیات کشورش و سخنرانی درباره آن ، گناهکار ، متهم ومجرم شناخته شود !؟

ما دوستان ایشان دستگیری دوباره ایشان را بشدت محکوم میکنیم واز مقامات قضایی کشور آزادی این بزرگمرد دانشور شهرمان وشاگردان فرهیخته همراهشان را جدا خواستاریم !
گروهی از یاران ودوستداران استاد سپنتامهر !

بخش: