پشتیبانی فرهنگیان آذربایجان شرقی از همایش اعتراضی بازنشستگان در 31 مرداد

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی
بازنشستگان، فردا در اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتی و پایمال شدن حقوق خود، در برابر مجلس شورای رژیم در تهران گردهم خواهند آمد

 

 

 

 

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی در حمایت از مطالبات بازنشستگان

معلمی شغل، تجربه ومفهوم نابی است . در رنج امروز معلم ٬ اعتلای فرهنگ واندیشه ی فردای میهن ما نهفته است.

ایران فردا را عزیزان پیشکسوت بازنشسته که آیینه تمام نمای معلمان امروز و آیندگان هستند رقم زده اند . عزیزانی که برای احقاق حقوق بر حق خود رنج سفر را بر خود هموار خواهند ساخت تا ۳۱ مرداد فریاد حق طلبی و عدالتخواهی خود را در جلو ی خانه ی ملت به گوش مسئولین محترم کشوری از جمله ریاست محترم جمهور و هیئت محترم دولت ونمایندگان مجلس شورای اسلام برسانند . منتخبان ملت که نقشی بزرگ و رسالت سنگینی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها رادارند و بارها بر بی عدالتی ها و نا برابری های موجود صحه گذاشته و بر کوتا هی ها ی مکرر گذشتگان اذعان کرده اند .

خواسته های این عزیزان ٬ مهیا نمودن معاشی درخور و آرامشی توأم با آسایش است که ذیلأ به چند نمونه اشاره می شود . مطالبات حقه ای که شارع مقدس ٬ مداد آنها را افضل از خون شهید و رعایت شأن و جایگاه آنها را بر هر فردی واجب کرده است .
۱-برقراری حقوقی متناسب باافزایش تورم و هزینه های متعارف زندگی
۲-داشتن بیمه های درمانی مناسب و متناسب با دیگر کارمندان دولتی
۳-برخورداری از تسهیلات رفاهی - تفریحی در خور شأن و جایگاه رفیع و مؤثر اجتماعی
۴-اجرای دقیق ماده ی ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۵- پرداخت مطالبات و معوقات مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ تاکنون.......

کانون صنفی فرهنگیان آذربایجانشرقی ضمن حمایت از این خواسته های قانونی پیشگامان عرصه تعلیم و تربیت انتظار دارد مقامات محترم کشوری و دولتمردان و نمایندگان منتخب مردم با پیگیری مسیر قانونمند و وفاداری به وعده های متماد ی خود اقداماتی را ساماندهی نمایند تا نهال امیدی که در دل معلمان و فرهنگیان تلاشگر جوانه زده است شکوفایی جاودانه ای را از رهگذر نگاه متعهدانه و مسئولانه تجربه نمایند .
امید می رود که پاسخگویی منطقی سریع و صریح کارگزاران نظام ٬ این عبارت آشنا و سراسر درد و رنج - هزار وعده خوبان یکی وفا نکند - را از قاموس ذهن و اندیشه فرهنگیان بزداید .

کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی

 

انتشار از: