پشتیبانی فرهنگیان قزوین از حرکت اعتراضی فردا

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین با حمایت از تجمع روز سی و یکم مرداد ماه که مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی است، از کلیه ی پیشکسوتان و شاغلان دعوت می کند با همکاران بازنشسته ی خود همراهی کنند؛ چون" آری به اتفاق، جهان می توان گرفت"

 

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در حمایت از تجمع ۳۱ مردادماه بازنشستگانبازنشستگان نخبگان فکری جامعه هستند.

بی تردید حفظ کرامت بازنشستگان و مستمری بگیران که همان تامین معیشت است باید سرلوحه کار مسئولان قرار بگیرد؛ چون اینان سرمایه‌های گرانبهای کشور هستند.
این درحالی است که بازنشستگان به خصوص پیشکسوتان فرهنگی به عنوان قشری فرهیخته،واجد ظرفیت های فکری و تجربی فراوان برای استمرار نقش آفرینی در فضای جامعه هستند؛ بنابراین تامین معیشت این قشر باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی و کانون توجه کارگزاران قرار گیرد.

اما متاسفانه در طول سالیان گذشته با وجود پیگیری های صورت گرفته دستگاه‌های متولی برای تامین ابتدایی ترین نیازهای این قشر چون اقتصادی و درمانی تدابیری نیندیشیده است؛ درحالی که با اجرای دقیق قانون، اندکی از دردهای این قشر فرهیخته کاسته می‌شود.

بنابراین برای تحقق خواسته های برحق بازنشستگان مبنی بر اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و رساندن صدای اعتراض به بهارستان نشینان، کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین با حمایت از تجمع روز سی و یکم مرداد ماه که مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی است، از کلیه پیشکسوتان و شاغلان دعوت می کند با همکاران بازنشسته خود همراهی کنند؛ چون" آری به اتفاق، جهان می توان گرفت".

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین۲۸ مرداد ۹۶

انتشار از: