هاشم خواستار و همایش دادخواهی 31 مرداد بازنشستگان

ویدئو
فردا، 31 مرداد 1396، بازنشستگان ایرانی از سراسر کشور، از ساعت 10 بامداد، در برابر مجلس شورای رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد می آیند تا به وضعیت ناگوار معیشتی و پایمال شدن حقوق خود اعتراض کنند.
هاشم خواستار، مخالف سرشناس رژیم در ایران، وضعیت دشوار زندگی بازنشستگان و دیگر قشرهای مردم ایران را حاصل حکومت فاسد روحانیت دانسته، همه ی ایرانیان را به شرکت در اعتراض فردا فراخواند.

 

 

 

 

 

  

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: