مصاحبه نمایندگان عرب، ترک و کرد با تلویزیون ارین

مصاحبه برنامه ذربین تلویزیون ارین با نماینده حزب تضامن اهواز خانم منا سیلاوی، خانم سیمین صبری از فعالین سیاسی ترکهای ایران و محمد چیره از فعالین کرد در رابطه با مشکلات و الترناتیو مناطق اتنیکی ایران و طلبات ملیتهای ایران

منبع: 
تلویزیون ارین
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سوال اول - ملت و دولت فارس شرایط و ذهنیت راسیستی را ایجاد کردند که امکان زندگی مسالمت آمیز ملل در ایران نیست. اتحاد ملتها در ایران غیر ممکن است. بنابر این استقلال ملتها اجتناب ناپذیر است. هر سه مهمان اشتباه میکنند.
سوال دوم - تنش کور ترک را افراطیون کورد و ترک به خاطر توسعه طلبی شان ایجاد کردند. پ ک ک و پژاک آذربایجانغربی را کردستان میدانند و بر عکس پانترکیستها سراسر آذربایجان غربی را اراضی آذربایجان میدانند، در حالیکه آذربایجان غربی شامل اراضی کود و ترک است
عدم انتشار شده: 
false