بازنشستگان امروز رژیم جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند

ویدئو
امروز، 31 مرداد 1396، هزاران بازنشسته ی ایرانی در برابر مجلس شورای رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد آمده، به وضعیت ناگوار معیشتی و پایمال شدن حقوق خود به دست کارگزاران حکومتی اعتراض کردند.
همایشگران، که گروه هایی دیگر از مردم، به ویژه کارگران و معلمان نیز آنان را همراهی می کردند، از جمله فریاد می زدند: " دولت، مجلس، خجالت، خجالت"، "حقوق های نجومی، فلاکت عمومی"، "تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم".

 

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: