چگونه معلمان بدون لهجه بسازیم

بدینطریق تمام کلاسها به سیستم لهجه نگاری تجهیز گردند، و مدیران مدارس می توانند خاطیان ارتداد از لهجه فارسی را در زنگ تفریح، بنا به روش پیامبر اسلام (ص)

با توجه به صدور مصوبه ها و بخشنامه های اخیر وزارت اموزش و پرورش دولت فارسمدار حاکم در مورد استخدام لهجه دار نبودن معلمین تازه کار به شغل معلمی و شاید تا اندازه ایی بخاطر نان شب و وحشت از کارتون خوابی و گور خوابی قابل اجرا می باشد، که البته بعد از مصاحبه عقیدتی و رسالوی در مورد جماع با شتر و استمنا و استبرا، لهجه آنها هم مورد تحقیق قرار می گیرد و متخصصین لهجوی تمام لغاتی را که حروف غیر قابل تلفظ برای ترک و عرب است از آنها می پرسند، مثلا یک ترک باید که بتواند قاشئق را غاشغ و بوش قاب را بشغاب و اوتاق را اتاغ و قابالاما را غابلمه تلفظ کند و یک عرب هم لغاتی مثل گچ و پرتقال و ژاله را باید بتواند تلفظ کند، تا فیلتریزاسیون لهجوی به صورت مطلوب اجرا گردد، البته چون امکان قبولی برای ترک و عرب خیلی ضعیف است و برای فارسزبانان صد در صد تضمینی است، که باعث کمبود نیروی انسانی در جامعه فارسزبان خواهند شد، که البته می توانند با پایین آوردن سطح مدرک تحصیلی تا شش کلاسه، حتی تا سه کلاسه، تمام سوپور ها و حمالهای فارسزبان را هم بعنوان معلم بدون لهجه استخدام کنند، بدین طریق تمام افراد نخبه و تحصیلکرده ترک و عرب فیلتر شده لهجوی می توانند در صف کارتون خوابها و گور خوابها بایستند، البته مشکل بزرگ در اینجاست که با معلمین شاغل لهجه دار چه می شود کرد؟ در حکومت فارس سالار شیعوی اسلامی می توانند همانند حضرت رسول الله که یهودی ها و مسیحی را به اسلام سوق می دادند عمل کنند، به اینصورت که در هر وعده نماز به آنها ده ضربه شلاق می زدند، تا آنها اسلام را بپذیرند، آموزش و پرورش هم می تواند بوسیله لوبی های پانفارسیست و پانیرانیسم خود در آمریکا و یا اروپا به سازندگان سوفت ورها سفارش ساخت سیستم لهجه نگاری در سر کلاس درس را بدهند و بدینطریق تمام کلاسها به سیستم لهجه نگاری تجهیز گردند، و مدیران مدارس می توانند خاطیان از ارتداد از لهجه فارسی را در زنگ تفریح، بنا به روش پیامبر (ص) در صدر اسلام با ده ضربه شلاق کابل به رعایت لهجه شیرین فارسی هدایت کنند.

انتشار از: