پشتیبانی پرشور امروز مردم از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی

ویدئو
امروز، 14 شهریور 1396، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به همراه گروهی دیگر از شهروندان تهرانی در برابر مجلس رژیم جمهوری اسلامی گرد آمده، پشتیبانی خود را ازکارگر زندانی، رضا شهابی، و دیگر زندانیان سیاسی اعلام داشتند.
این همایش از سوی همسر رضا شهابی، کنشگر کارگری زندانی، فراخوانی شده بود.
همایشگران، از جمله، شعار می دادند: "کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "کارگر زندانی، آزاد باید گردد".

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: