دادخواهی شکوهمند امروز بازنشستگان در تهران

ویدئو
هزاران بازنشسته ی ایرانی، امروز 14 شهریور 1396، با راهپیمایی در خیابان های مرکزی شهر تهران و گردآمدن در برابر نهادهای حکومتی از ستم رژیم جمهوری اسلامی بر خود دادخواهی کردند.
بازنشستگان کشوری و فرهنگی در برابر سازمان برنامه و بودجه و بازنشستگان ارتش در برابر نهاد ریاست جمهوری رژیم گرد آمده شعارهایی بر ضد فساد و ستم مدیران دولتی سر دادند.
در پایان همایش بازنشستگان در برابر سازمان برنامه، قطعنامه ای شامل انتقاد از حکومت و بیان خواسته های بازنشستگان خوانده شد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: