دستور مصدق به تدریس تاریخ ایران به سربازان وظیفه در پادگانها…‌