با زنان استاديوم همراه شويد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
هموا غلط است--------------- هم آوا ------------درست است.
مگر افغانی هستی که با فغان مینویسی ؟
عدم انتشار شده: 
false