بررسی رویدادهای هفته، 20 شهریور 1396ـ محمدرضا روحانی