ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت – بررسی انتقادی