استقلال کردستان و موضع آگاهانه ی فعال آذربایجانی

اختناق را بر جامعه چیره ساخته اند و اراضی و امنیت دیگران را تهدید میکنند، از حد اقل رفاه و آزادی زحمتکشان کرد خبری نیست، شعار « همه پرسی و استقلال» فاقد وضعیت
«حمایت از حق تعیین سرنوشت کردها با شرایط دموکراتیک. و عدم تهدید همسایه ها»ست...

نوشته اند:

«استقلال کردستان به نفع جنبش ملی و رهایی بخش آذربایجان است»
«حمایت از استقلال و رفراندوم کردستان به معنای حمایت از استقلال و رهایی ملی مردم تورک در آذربایجان است. مخالفت با استقلال کردستان همسویی با رژیم اشغالگر ایران و ترکیه است.»
«اختلاف ارضی و ادعای ارضی کردها به اراضی آذربایجان نمی تواند مانع از حمایت از حقوق دمکراتیک کردها بشود.»
در این رابطه توجه را به نکات زیر جلب میکنم:
گرچه حمایت از« حق تعیین سرنوشت مردم در کردستان » در کلیت « مثبت» است، و درست، اما این حمایت نباید چشم فعال آذربایجانی را به « خطرات عظیمی» که ناسیونالیسم کرد، برای « آذربایجان» و خود «مردم کردستان»، دارد درست میکند و کرده، ببندد.
این « کور سازی» برای آذربایجان و جتی برای خود مردم کردستان، بسیار خطرناک است. لازم است این خطرات را دید و در اندیشه چاره بود.

فعال آذربایجانی آگاه، با توجه به نکات منفی که متوجه آذربایجان و مردم کردستان است، از استقلال کردستان، حمایت میکند؛ اما این نکات را لازم است به دیده گیرد:
نخست یک اصل اصولی:
استفاده از یک چیز خوب، در همه ی شرایط مثبت و درست نیست.
خوردن غذا برای گرسنه خوب است، اما نه در هر شرایطی. 
گاهاً «1- صبر ، 2-پیدا کردن راه دیگر برای تهیه غذا، یا حتی 3-نخوردن»، ضروری ست عمل شود.
1- اکنون شرایط داخلی و خارجی برای استقلال کردستان مساعد نیست. اقدام در شرایط نامساعد میتواند موجب شکست یا حتی پیروزی هم بشود. ولی لازم است توجه کرد:

2- در داخل« خانهای کرد تازه سرمایه دار شده، با ایجاد اختناق تمام ، میخواهند حکومت خود را مستحکم کنند؛ و دست زحمتکشان کرد مانند همیشه خالی و خالی تر خواهد شد.
3- در منطقه و جهان در کلیت نظر مثبتی دیده نمیشود.
اما این شرایط نامساعد الزاماً و حتما دلیل شکست این خانها نمی تواند باشد. ممکن است آنها پیروز شوند، ولی این پیروزی پیروزی « مردم و دموکراسی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض» نخواهد بود که شرایط اش موجود نیست. 

و اما در رابطه با آذربایجان :
برخلاف نظر دوست گرامی، 
پیروزی ناسیونالیسم کرد، به رهبری خانهای تازه سرمایه دار شده،
«امنیت و اراضی آذربایجان » را بیش از پیش مورد تهدید قرار خواهد داد. انتظار عدم « گسترض اراضی و تهدید امنیت مردم آذربایجان» از این خانها « خود فریبی» ست. و انتظار بیجایی از ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم ذات اش چنین است. 
---
فعال آگاه در کلیت از تعیین سرنوشت مردم کردستان دفاع میکند ولی لازم نیست در تعیین « زمان و نحوی» انجام آن حمایت کند و شریک شود. زمان نامساعد است و همسایه که ما باشیم، و امثال ما، مورد تهدید قرار دارد؛ و نحوی عمل تحت استیلای سازمان « اختناف» به نام «آسایش» نافی شرایط دموکراتیک است.
---
چاره چیست؟
1-حمایت از حق تعیین سرنوشت کردها با شرایط دموکراتیک. و عدم تهدید همسایه ها.
2- آذربایجان لازم است جبهه ی متحد خود را تشکیل دهد.
---
در شرایطی که خانهای تازه سرمایه دار شده ی کرد توسط سازمان امنیت « آسایش» در اقلیم
اختناق را بر جامعه چیره ساخته اند و اراضی و امنیت دیگران را تهدید میکنند، از حد اقل رفاه و آزادی زحمتکشان کرد خبری نیست، شعار « همه پرسی و استقلال» فاقد وضعیت
«حمایت از حق تعیین سرنوشت کردها با شرایط دموکراتیک. و عدم تهدید همسایه ها»ست؛
در این وضعیت بیاییم کور -کورانه، بخاطر اینکه « همه پرسی و استقلال» ، خوب است، حق است، بدون در نظر گرفتن شرابط ضروری آن ، قاطی « ناسیونالیسم کرد» شویم، کودکی سیاسی ست و کور سویی. 
فعال آگاه آذربایجانی نباید دچار این خطا شود.
هر چیزی، هر شعاری، شرایط لازم خود را دارد ، بدون توجه به شرایط، با پرده بر جلوی چشم ، نمی توان « حمایت و موضع آگاهانه» گرفت.
«حمایت از حق تعیین سرنوشت کردها با شرایط دموکراتیک. و عدم تهدید همسایه ها» درست است و در هنگام عدم این شرایط، لازم است آن را گفت و خواستار شد، و از این وضعیت، حمایت کرد. 

یعنی فعال آگاه می تواند از « همه پرسی و استقلال اقلیم و کردستان، در شرایط  وجود دموکراتیک داخلی آن، و عدم تهدید امنیت و گسترش اراضی» حمایت کند.
---
راه حل مشکل اتنیکها در ایران،
1- راهی ست که « انتخاب آگاهانه و دموکراتیک خودشان»باشد. هر طور که جمعاً صلاح خود می یابند. 
2- من خواهان درست کردن « وضعیت دموکراتیک و مسالمت آمیز» برای انجام این « انتخاب»ام .
3- خودم یک رای دارم و ابدا هم نگران رای خود نیستم. صلاح خود را در میان انتخاب مردم خود میجویم. 
به انتخاب شان نقدی هم داشته باشم البته که خواهم گفت.
اما نگران « اوضاع غیر دموکراتیک و خشونت آمیزم». که نباید پدید آید.

در میان انتخاب سه راه حل معروف، پیرامون جامعه ی اتنیکهای ایران، موضع بیان شده ام، روشن است:
1- ایران متمرکز
2- ایران تجزیه شده به چند کشور کوچک
3- فدرالیسم دموکراتیک

من راه حل فدرالیسم دموکراتیک را مشکل گشا، صلح آمیز و عملی میدانم. 
---
حق تعیین سرنوشت، همه پرسی و استقلال ، «حق مردم» است، نه حق یک حزب، یا حق بارزانی .«حق مردم» اقلیم و کردستان، در شرایط دموکراتیک، برابری و آزادی، و عدم تهدید همسایگان، قابل پیگیری ست، نه در شرایط اختناق و تهدید امنیت و اراضی دیگران. همه پرسی و استقلال مردم را با همه پرسی و استقلال بارزانی نباید اشتباه کرد. آنچه در اقلیم میگذرد همه پرسی برای «دولت بارزانی»، خان دیروزی و سرمایه دار تازه به دوران رسیده امروزی ست.
همه پرسی و استقلال بیش از هر چیزی شرایط لازم خود را دارد. آنچه بارزانی انجام میدهد جهت دولت خودش است، نه «دولت مردم».

اقلیم بعد از چند دهه تشکیل حکومت خودمختاری،تازه دارد همه پرسی مطرح میکند.آذربایجان هم وقتی چند دهه امور خود را خودش اداره کرد و راضی نشد میتواند شعار استقلال و همه پرسی بدهد.
اکنون شعار استقلال آذربایجان زود رس، غیر عملی، دشمن تراشانه و ماجرا جویانه است.
سیاست سنگ بزرگ، علامت نزدن است.

نکته تکمیلی

دولت های عراق، ایران و ترکیه بی میل نیستند که یک « جنگ تحمیلی در اقلیم کردستان» ایجاد کنند.
جنگ به زیان همه و هرچیز است. لازم است از عدم جنگ در جهت حفظ صلح، در کردستان دفاع نمود.
مردم کرد و منطقه نیازمند صلح اند. نباید با هیچ بهانه ای به حکومتها اجازه ی ایجاد جنگ و خونریزی داد.

اینجا بعضی ها « خط دولت ایران را که دشمنی و جنگ کرد-آذربایجانی»ست خیلی « نخ نما و مضحک» تبلیغ میکنند.
اینان متوجه باشند « آذربایجانی و کرد» ضمن حفظ انتقادات خود نسبت به سیاست های متقابل، عملا متحد در مبارزه علیه حق کشی های حکومت ایران هستند و یک مبارزه ی عدالت خواهانه را برای تعیین سرنوشت خود پیش می برند. 
آذربایجانی و کرد برادر تاریخی یکدیگرند. و این برادری و همسایگی و دوستی همیشگی ست. 
اگر ارتجاع بخواهد علیه آزادیخواهی و عدالت طلبی کرد حرکتی بکند، فعال آذربایجانی آگاه این حرکت را علیه خود به حساب میاورد. 
سیاست حکومتی« تفرقه بین ترک و کرد» اثری ندارد ، و فقط موجب خنده است.
---
کردهای اقلیم همه پرسی استقلال را با بیش از92 در صد  انتخاب کردند- منهای محتوای منفی یا مثبت استقلال- یا زیان و سودمندی اش به کردها، لازم است این انتخاب را محترم شمرد. 
انتخاب کردهای اقلیم محترم است و نباید به هیچ بهانه ای « صلح و امنیت آنها» به خطر بیافتد.
از دید من ، «دفاع از صلح و دوستی در منطقه» وظیفه ی فعال آذربایجانی ست.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینجا بعضی ها « خط دولت ایران را که دشمنی و جنگ کرد-آذربایجانی»ست خیلی « نخ نما و مضحک» تبلیغ میکنند.
اینان متوجه باشند « آذربایجانی و کرد» ضمن حفظ انتقادات خود نسبت به سیاست های متقابل، عملا متحد در مبارزه علیه حق کشی های حکومت ایران هستند و یک مبارزه ی عدالت خواهانه را برای تعیین سرنوشت خود پیش می برند.
آذربایجانی و کرد برادر تاریخی یکدیگرند. و این برادری و همسایگی و دوستی همیشگی ست.
اگر ارتجاع بخواهد علیه آزادیخواهی و عدالت طلبی کرد حرکتی بکند، فعال آذربایجانی آگاه این حرکت را علیه خود به حساب میاورد.
سیاست حکومتی« تفرقه بین ترک و کرد» اثری ندارد ، و فقط موجب خنده است.
---
کردهای اقلیم همه پرسی استقلال را با 92 در صد انتخاب کردند- منهای محتوای منفی یا مثبت استقلال- یا زیان و سودمندی اش به کردها، لازم است این انتخاب را محترم شمرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دیدار ، جلفا ماکی بازرگان سلماس اورمیه سولوز صائین قالا قوشا چای ،...حق کردها نیست.
برهم زدن امنیت و تصاحب زمین دیگران را نمی توان حق خودشان تفسیر کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن تبریک به همه کردهای عزیز بخاطر رای مثبت به استقلال کردستان عراق امیدوارم کسانیکه ازروی حسودی و دشمنی به این مردم صلحدوست تهمت برهم زدن امنیت و تصاحب زمین دیگران میزنند واقعیت را قبول کنند و از بیهوده گویی دست بردارند چراکه کردها هیچ اذیتی برای دیگران ندارند فقط حق خودشان را میخواهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برایم اصلا استقلال کوردستان مهم نیست مهم اتحاد ما تورک هاست خواسته ناخواسته باید برای جنگ با اکراد آماده باشیم فارغ از هرگونه گرایش فکری , به زودی جنگ ما با اکراد در جبهه غرب آزربایجان شروع خواهد شد 30 میلیون نفر ازربایجانی هستیم درایران باید از پس این اکراد باد شده توسط اوروپها و امریکا ایستاده گی کنیم نمی دانم کدامین هیزم تر را به اوروپها فروختیم که در هر فرصتی برای تکه تکه کردن خاک ازربایجان نقشه میکشد اکرادی که هنوز در دوره خان و خان بازی هستند چطور می خواهند برای من ازربایجانی که 70 سال پیش حکومت ملی داشتیم و یک قرن پیش مشروطه را آفریدیم الگوی دموکراتیک بشوند خیلی جالب است که اوروپها چشم بروی مدنیت و مدرنیسم ازربایجان می بندد و در دست مردمی که هنوز در سنت های غار نشینی خود مانده اند اسلحه مدرن می دهد و البته اگر این نبود ما به سمت اتحاد نمی رویم ما باید امروز خطر را ببینیم و برای رویا
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دولت های عراق، ایران و ترکیه بی میل نیستند که یک « جنگ تحمیلی در اقلیم کردستان» ایجاد کنند.
جنگ به زیان همه و هرچیز است. لازم است از عدم جنگ در جهت حفظ صلح، در کردستان دفاع نمود.
مردم کرد و منطقه نیازمند صلح اند. نباید با هیچ بهانه ای به حکومتها اجازه ی ایجاد جنگ و خونریزی داد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنچه از نظام بهره کشی باقی میماند:
تز قدرت به دست نهادهای مدنی، تنها مشکل اعمال اراده ی جمعی یا دموکراسی واقعی و از پایین-آزادی و برابری- و عدم تبعیض ، تقسیم قدرت، و مالکیت بزرگ را تا حدودی حل میکند.
به خاطر وضعیت عقب مانده ی جامعه و تسلط سرمایه داری جهانی بر کره ی زمین، نمی توان تزهایی در رابطه با راه حل سوسیالیسم دموکراتیک در جامعه ی ایران، در نظامی مثل «فدرالیسم دموکراتیک برپایه عدم هرگونه تبعیض و شکنجه و اعدام، و متکی بر حقوق بشر» پیشنهاد کرد.
اما تحت حاکمیت نهادهای مدنی برجامعه، راه برای پیش روی بدین سوی به مقدار قابل توجهی گشوده میشود.
در سیستم قدرت در دست نهادهای مدنی، بازار آزاد کنترول شده، فروش نیروی کار تحت حمایت و محافظت جامعه ، با تأمین حداقل رفاه، و پیشرفت، و مالکیت خصوصی ابزار تولید نه چندان بزرگ، هستند و عمل میکنند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه
اینجا اراده ی جمعی یک واحد فدرال از برایند اراده های جمعی همه تشکلهای آن حاصل میشود.جهت اداره ی امور زندگی فردی و اجتماعی.و مسایل از«تشکل اولیه»،پایین،به بالا جریان دارند.و اختیارات میتوانند دوگونه باشد:قابل حل در تشکل اولیه،قابل حل در تشکل بالا.مثلا حل اختلاف خانواده در بین خود خانواده یا در انجمن خانواده و یا در دادگاه.و دیگر مسایل نیز.

تز اراده ی آزاد جمعی چه میگوید؟
میگوید همه ی امور غیر فردی را میتوان با اراده ی جمعی اداره کرد. توسط تشکل ها. که این تشکلها می توانند «دائمی و غیر دائمی»باشند. پارلمان قانون گذاری می تواند غیر دائمی باشد.قوانین تصویب شد نمایندگان به شغل و سر کار خود بر میگردند. باقی به عهده ی نهاد های اجرایی ست. ارتش میتواند غیر دائمی باشد، اما همه آموزش می بینند. کارهای اجرایی تخصصی لازم است دائمی باشند. در علم و تربیت و قضاوت و حفظ امنیت افراد جامعه.و غیره.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قدرت به دست نهادهای مدنی:
-------------------------------------
قدرت ، دولت مردم، دولت غیر مردمی:
میکوشم منظور خود را تا حد امکان به زبان صحبت بیان کنم و معنی اصطلاحات تخصصی را هرچه واضح تر بیان نمایم که هدف روشن کردن نکات تاریک مسایل است.
موضوعات مطرح شده نیاز به توضیحات گسترده دارند که به آینده موکول میکنم و اینجا سعی میشود رئوس اصلی و کلیت آنها را مورد توجه قرار دهیم.
موضوع این بحث مستقیم یا غیر مستقیم به همه پرسی، استقلال، اداره ی امور جامعه، و دولت و قدرت و غیره و غیره مربوط میشود که مسایل روزمره ی ما ست.
و هدف آن است که ببینیم در جامعه، چگونه زندگی کرده ایم و چگونه میتوانیم بهتر زندگی کنیم؟
در این نوشته «سیستمی برای جامعه» پیشنهاد میشود که شاید بتوان زندگی اجتماعی را از آن راه کمی بهتر و شایسته تر کرد.
---

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استقلال شعار و خواست عمومی همه مردم کردستان جنوبی می باشد. 98 درصد مردم کورد در دهه گذشته در یک رفراندوم غیر رسمی به استقلال کردستان رای دادند. بلاخره بعد از وقت کشی های زیاد اکنون بارزانی پرچمدار استقلال شده است. اکثریت مردم از جنایات، دیکتاتوری، ظلم و فشاد مالی او بجان آمدند اما اکنون بخاطر استقلال همه تضادها و اختلافات را کنار گذاشتند و بدنبال او روان شدند. مخالفان او اکنون از اقدام او که تا دیروز شک و تردیدهایی داشتند حمایت میکنند. جنبش تغییر یا گوران که سر سخت ترین مخالف بارزانی است، شب گذشته از هوادارانش خواست رای بلی به استقلال بدهند. منظور این است که نشان داده شود رفراندوم و استقلال تنها خواست و اراده بارزانی نیست. بارزانی به هر دلیلی که بحث جداگانه ای است با جسارت و شهامت رهبری جنبش استقلال را بدست گرفته که دیگر رهبران کورد چنین توان و اراده ای نداشتند. اکنون بارزانی به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای آ. ائلیار در حقیقت خود نیز یک تجزیه طلب ترک است و نگرانی از تجزیه ایران ندارد بلکه درد او وجود کردها د ر ازربایجان و ادعای ارضی انهاست . این فرد نماد یک روشن فکر ترک است .
کشور ما ایران همواره مورد تجاوز روس و غرب و تجزیه قرار داشته است . این دشمنی با ایران بنام فرقه و فرد پیشه وری و قاضی محمد در دوران جنگ از سوی دولت شوروی عملی شد .
سیاست نابخرادنه اسلام گرایان در ایران این بار دولت اسرائیل را به تجزیه ایران ترغیب کرده است .استعمار غرب و عوامل داخلی انها عناصر خود فروخته ترک و عرب و کرد در راستای هدف دولت یهود قدم بر میدارند . دولت ایران موظف به افشا و سرکوب دشمنان درونی و بیرونی تمامیت ارضی ایران است . سخن سعدی را بگوش جان بشنویم که..ســرچــشـمـه شـایـد گـرفـتــن بــه بــیـل, چـو پـر شـد نـشـایـد گـذشـتـن بـه پـیـل .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استقلال کردستان حق طبیعی ملت کرد در عراق و در دیگر کشور ها می باشد، ولی ملت و دولت کرد باید از تاریخ درسی یاد بگیرد، و همان بلایی را که دولتهای حاکم نژاد پرست بر سر آنها آورده اند بر سر ملت ترکمن در کرکوک و دیگر شهزهای ترک نشین عراق نیاورند، و با سلاحهای مدرن آلمانی که بر علیه داعش بدستشان داده شده، برای زهره چشم گرفتن از احزاب ترکمانی به مقر و دفاتر این احزاب حمله ور نشوند و برای ترکمنهای کرکوک استاندار تحمیلی کرد نگمارند، و در ایران هم در آینده، چشم طمع به شهر های ارومیه و دیگر شهرهای آزربایجان غربی ندوزند. با کاشتن تخم نفاق و نفرت و انحصارطلبی منطقه را با آشوب و مشکلی جدید به میدان جنگ و خونریزی تبدیل نکنند، و زورگویی های حاکمان جبار را تکرار نکنند، و بدست آنها آتو ندهند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حق تعیین سرنوشت، همه پرسی و استقلال ، «حق مردم» است، نه حق یک حزب، یا حق بارزانی .
«حق مردم» اقلیم و کردستان، در شرایط دموکراتیک، برابری و آزادی، و عدم تهدید همسایگان، قابل پیگیری ست، نه در شرایط اختناق و تهدید امنیت و اراضی دیگران. همه پرسی و استقلال مردم را با همه پرسی و استقلال بارزانی نباید اشتباه کرد. آنچه در اقلیم میگذرد همه پرسی بارزانی، خان دیروزی و سرمایه دار تازه به دوران رسیده امروزی ست.
همه پرسی و استقلال بیش از هر چیزی شرایط لازم خود را دارد. آنچه بارزانی انجام میدهد جهت دولت خودش است، نه «دولت مردم».

اقلیم بعد از چند دهه تشکیل حکومت خودمختاری،تازه دارد همه پرسی مطرح میکند.آذربایجان هم وقتی چند دهه امور خود را خودش اداره کرد و راضی نشد میتواند شعار همه پرسی بدهد.
اکنون شعار استقلال آذربایجان زود رس، غیر عملی، دشمن تراشانه و ماجرا جویانه است.
سنگ بزرگ علامت نزدن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حمایت از حقوق دمکراتیک و مبارزات دمکراتیک مردم تحت ستم کرد هیچگونه شرط و شروطی نمی خواهد. پیروزی یک ملت ظلم دیده از اشغال و استعمار، پیروزی برای همه ملل تحت ستم منطقه است. استقلال کردستان به ملل تحت ستم در ایران اعتماد به نفس، روحیه و امید خواهد داد و تابوی "تمامیت ارضی" و تمامی مقدسات فاشیستهای اشغالگر ایران و ترکیه را فرو خواهد ریخت و ملتهای استعمار زده از جمله تورکهای آذری را بحرکت در خواهد آورد.
استقلال حق طبیعی، قانونی، ملی و دمکراتیک هر ملتی است و باید مورد پشتیبانی نیروهای دمکراتیک محلی، منطقه ای و جهانی باشد.
توجه داشته باشیم که اولا، آذربایجان در حال حاضر مستعمره و اشغالی است و فاشیستهای اسلامی فارس بر آن حکم می رانند. دوما، احزاب و نیروهای افراطی کرد هم بر آذربایجان ادعای ارضی دارند تا در صورت خلا سیاسی در منطقه و یا در صورت