پیام حزب پان ایرانیست پیرامون سیاست رژیم جمهوری اسلامی در قبال کردستان

کوربینی و عدم درک تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از سوی جمهوری اسلامی ، زیان‌های بسیار بر پیکرِ یگانگی همه‌ی تیره‌های ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین وارد کرده است ؛ تا جایی که جمهوری اسلامی ، ناچار شانه به شانه‌ی حکومت‌های کُردکش ترکیه و عراق قرارگرفته است

 پاینده ایران

بیان‌نامه‌ی حزب پان‌ایرانیست
هرکجا کرد زندگی می‌کند ، آن‌جا ایران است ( ملا‌مصطفی بارزانی )

کوربینی و عدم درک تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از سوی جمهوری اسلامی ، زیان‌های بسیار بر پیکرِ یگانگی همه‌ی تیره‌های ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین وارد کرده است ؛ تا جایی که جمهوری اسلامی ، ناچار شانه به شانه‌ی حکومت‌های کُردکش ترکیه و عراق قرارگرفته است .
اگر به جای راهبرد « انترناسیونالیستی دینی » ، « راهبرد ناسیونالیستی منافع ملی » را برگزیده بودید و « باید »‌های آن را دریافته بودید ، امروز به جایی نمی‌رسیدید که‌ خدای ناکرده دستانتان ، به خون هم‌میهنان و هم‌خانمانان و هم‌تباران کرد ، آغشته گردد .
هنوز هم دیر نیست ؛ با بازنگری در راهبرد انترناسیونالیستی دینی و شناخت راستی‌های تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین ، می‌توان از فاجعه‌ای که دنباله‌ی طرح « هلال‌خصیب » ، طرح « برنارد لوییس » و طرح « خاورمیانه بزرگ » (طرح سرهنگ رالف پیترز ) می‌باشد ، جلوگیری کرد .
باید به کُردها در هر کجای جهان که زندگی می‌کنند ، آشکار کرد که بخشی از موجویت ملت ایران می‌باشند و زبان کردی ، پس از فارسی ، دومین زبان پردامنه از میان « زبان‌های ایرانی » است .
آقایان : یک لحظه به خود آیید و فرمان ناسیونالیسم ایران را گردن نهید ! « جهان اسلام » ، « همبستگی اسلامی » که پایه‌های جهان‌شناختی خود را بر روی آن گذارده‌اید ، اوهام و پنداری بیش نیست ؟! به آغوش ملتِ خود ، تاریخِ خود ، فرهنگِ خود بازگردید و حقایق تاریخی را آن‌چنان که هست از دیدگاه « ناسیونالیسم‌ایرانی » بشناسید .
چیزی به نام جهان اسلام ، همبستگی اسلامی وجود ندارد . کافی است به نسل‌کشی مسلمانان در برمه ( میانمار ) بنگرید و واکنش جهان به اصطلاح اسلام و کنشِ خودتان که مدعی رهبری جهانِ اسلام هستید ؛ در قالب « 40 تُن‌کالا »ی ناقابل را در نظر آورید ؟!
ما هم‌آوا با سرورارجمند و هم‌پیمان‌گرامی ملامصطفی بارزانی براین باوریم که :
«هرکجا کرد زندگی می‌کند ، آن‌جا ایران است »
پاینده ایران
چهارم مهرماه 1396
دفترمرکزی حزب پان‌ایرانیست
( هیات اجرایی )

 

انتشار از: