امروز ایران آبستن تحولات غیر قابل پیش بینی است

همایش سکولار دموکرات کلن ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷
افراد به تنهایی قابل شکستن هستند ولی جمع می تواند حرکتی را پایه گذاری کند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: