تمجید آمریکا از عربستان برای 'فاش کردن نقش ایران در یمن'