ايا ،ايران ، مركز در گيري چين و امريكا خواهد بود؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
برنامه سازان پان امپریالیستی و پان امریکایی زمان جنگ سرد، انگشت شمارند میان اپوزیسیون ایرانی ، و فقط نادانی و کینه سابق خود را نسبت به بعضی خلقها و کشورهای دیگر نشان میدهند. در عصر گلوبال فعلی یکی از اهداف نئوکانتیسم و نئولیبرالیسم ، ایجاد ترس و وحشت روزانه از طریق رسانه ها میان مردم کشورهای غرب و جهان سوم است تا فروش سلاح و حضور نظامی خود در نقاط جهان را توجیه کنند. مهرههای ایرانی این جنبش، گاهی آگاهانه و نا آگاهانه در خدمت این کوششها قرار گرفته اند.
عدم انتشار شده: 
false